REGULAMIN SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.

4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest Świadczenie Usług.

5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.

7. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

8. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu.

9. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.

10. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator

11. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez podanie wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu na okres [14] kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej udostępniony w Koncie informacji zawierającej nową treść Regulaminu.

12. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.

13. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej hello@erbeo.com